PRIVACYBELEID

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – mei 2018.

 

Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens van onze klanten zullen worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van transparantie, doelbeperking, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, met inachtneming van de verplichtingen en garanties vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

 

 • Verantwoordelijke: NKD EVENTS, e-mail: info@box2be.be
 • Doel van de verwerking: wij verwerken de gegevens die u ons toestuurt met als doel u de gevraagde dienst te kunnen leveren, u berichten te kunnen sturen over de aangeboden diensten, de aangeschafte producten of soortgelijke producten en om de factuur daarvoor op te maken.
 • Herkomst en categorie van de verwerkte gegevens: de persoonsgegevens die wij zullen verwerken zijn uw identificatiegegevens die u aan ons verstrekt via het registratieformulier dat u op onze site vindt.
 • Bewaartermijn: de verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie in stand blijft of gedurende de periode die overeenkomt met wettelijke verplichtingen.
 • Authenticatie: wij verwerken uw gegevens alleen als wij uw vrije en geïnformeerde toestemming hebben, en altijd in overeenstemming met de beschreven doeleinden.
 • Ontvangers: wij zullen de gegevens die u ons verstrekt niet aan derden overdragen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.

Als u de voor het verlenen van diensten genoemde noodzakelijke functies wilt uitvoeren, kunnen uw gegevens worden verwerkt door derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en die verplicht zijn om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen als gegevensbeheerder, om de vertrouwelijkheid te bewaren en om de geheimhouding van informatie.

 

 • Rechten: U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
 • Recht om toegang tot persoonsgegevens te vragen
 • Recht om rectificatie of verwijdering te verzoeken
 • Recht om beperking van of verzet tegen uw verwerking te verzoeken
 • Recht op gegevensportabiliteit
 • Intrekking van gegeven toestemming
 
Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een e-mail sturen naar info@cinevisionpro.com waarin u het recht vermeldt dat u wilt uitoefenen.