ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Box 2 be SRL wordt  vertegenwoordigd door Nicolas Danyluk in  7340 Colfontaine

BTW: BE 0795 227 873

Algemene huurvoorwaarden BOX2BE

EEN GENERAAL 

De algemene voorwaarden van BOX 2 BE zijn steeds van toepassing tenzij schriftelijk anders wordt afgeweken. 

Zij hebben voorrang op de voorwaarden van de medecontractant die, door het feit zelf van de bestelling, erkent deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

B) AANBIEDINGEN & OFFERTES

Tenzij anders vermeld, zijn aanbiedingen vrijblijvend en 20 dagen geldig.

C) RESERVERINGEN

Bij ondertekening van de bestelbon wordt systematisch een aanbetaling gevraagd ter dekking van de eerste kosten verbonden aan de huur.

Deze borg dient contant betaald te worden.

De reservering wordt vastgelegd wanneer de aanbetaling wordt gedaan. 

Ook na aanvaarding van de bestelling behoudt BOX2BE zich het recht voor om van de huurder een waarborg of een bijkomende waarborg te eisen en, bij weigering, de bestelling te annuleren of de uitvoering te onderbreken.

Er wordt 7 dagen vóór het evenement per bankoverschrijving of op de dag van montage van de terminal contant een borg van € 350 gevraagd, die u bij demontage wordt terugbetaald.

D) UITVOERING & ANNULERING.

Elke bestelling is definitief bindend voor de koper: annulering van een bestelling wordt niet aanvaard.

Reservering TopIn het uitzonderlijke geval waarin BOX 2 BE SRL van de medecontractant de annulering van een nog niet uitgevoerde bestelling zou aanvaarden, zal echter een schadevergoeding gelijk aan 20% van het bedrag van de bestelling vereist zijn.

De betaalde borg wordt niet geretourneerd

E) LEVERTIJDEN

Geen enkele vertraging valt onder de verantwoordelijkheid van BOX 2 BE en mag geen aanleiding geven tot een verzoek om boetes of schadevergoeding, noch tot de beëindiging van de bestellingen vanwege de koper.

BOX 2 BE: Wanneer op verzoek van de koper de uitvoering van een bestelling binnen een kortere tijd dan de normale of verwachte tijd extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Fotogalerij: de link kan binnen 31 dagen na het evenement per e-mail worden verzonden.

F) GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

BOX 2 BE garandeert de redelijke kwaliteit van haar producten en/of diensten en verbindt zich ertoe deze te leveren in overeenstemming met de geldende professionele normen. Indien de producten en/of diensten niet voldoen aan de specifieke kenmerkende verwachte functies, zal C la BOX haar uiterste best doen om deze problemen te voorkomen en zo snel mogelijk op te lossen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling, compensatie of schadevergoeding, om welke reden dan ook.

G) KLACHTEN

Toutes opposition à cette acceptation ou toute réclamation relative aux travaux fournis ou aux factures doit être formulée par email, mentionner explicitement l’objet de la plainte, et parvenir par email dans les 7 jours, respectivement, de la livraison ou de la réception de la Factuur. 

H) BETALING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze bankrekening, in euro’s, op de rekening en volgens de aangegeven termijn.

Elke vertraging zal resulteren in twee herinneringen, waarvan de laatste automatisch binnen tien dagen tot een gerechtelijke procedure leidt. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbank van Bergen, Franstalige kamers, zijn bevoegd, met absolute uitsluiting van elke andere overeenkomst voorgesteld door onze klanten en leveranciers, zelfs in geval van meerdere gedaagden of garantieclaims. Eventuele klachten moeten ons per e-mail worden toegezonden, binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling, feestdagen inbegrepen.

Anders wordt de levering geacht te zijn aanvaard.

Wij behouden ons het recht voor om de huur van onze box te annuleren als de voorwaarden voor de betaling van de aanbetaling of het saldo niet worden gerespecteerd. Bij gebreke van betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 15% met een minimum van € 150,- als forfaitair en onherleidbaar boetebeding, onverminderd de proceskosten en procedurele schadevergoeding. Ongeacht de boeteclausule zal elke laattijdige betaling, zonder ingebrekestelling, aanleiding geven tot een verwijlinterest van 3% per maand, ondeelbaar vanaf de datum van de factuur.

Reiskosten : 

De bezorgkosten worden berekend vanuit ons hoofdkantoor in 7340 Colfontaine. Ze worden automatisch toegevoegd op het moment van uw reservering.

Van 0 tot 30 km – Gratis bezorging

Van 31 tot 35 km – € 20,00

Van 36 tot 40 km – € 25,00

Van 41 tot 45 km – € 30,00

Van 46 tot 50 km – € 35,00

Van 51 tot 60 km – € 50,00

Van 61 tot 70 km – € 70,00

Meer dan 70 km (Enkel in België) – € 100,00

Tijdens het evenement:

Er mag geen glas met vloeistof of iets dergelijks op de terminal worden geplaatst, omdat u hierdoor het risico loopt de ventilatoren te blokkeren of onze apparaten binnenin te beschadigen.

VLOER of KELDER: de photobooth kan alleen op de bovenste verdiepingen worden geïnstalleerd als de locatie over een goederenlift beschikt.

Technische dienst: wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 23.00 uur mocht er zich tijdens uw evenement een probleem voordoen met de photobooth.

Eventuele veroorzaakte schade dient vergoed te worden door de huurders genoemd op de boekingslink, de totale waarde van de Photobooth bedraagt ​​€ 7.990,- exclusief BTW

In geval van betwisting wordt de waarborg niet terugbetaald zonder terugbetaling van het probleem met de BOX 2 BE-terminal.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment voorwaarden te wijzigen of toe te voegen. Wijzigingen worden per e-mail verzonden.

de papierrol en de inktcartridge blijven eigendom van Box 2 BE SRL, zelfs bij zeer weinig afdrukken.

De Photo Booth kan niet buiten geplaatst worden (alleen binnen)

In geval van diefstal op de plaats waar de box wordt achtergelaten, is alleen de klant genoemd op de reservering verantwoordelijk en moet hij de box volledig terugbetalen aan BOX 2 BE SRL.

Bij boeking: wordt u gevraagd deze voorwaarde op het formulier aan te vinken. Dit wordt dan ook beschouwd als een elektronische handtekening en dat u akkoord gaat met onze voorwaarden. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SITE:

DoosARTIKEL 1: Doel

Het doel van deze “algemene gebruiksvoorwaarden” is om een ​​juridisch kader te bieden voor de voorwaarden voor het aanbieden van de diensten van de site box2be.be en het gebruik ervan door de “Gebruiker”.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke Gebruiker die toegang wenst tot de site. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de Gebruiker betekent aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Eventueel :

  • In geval van niet-aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd, moet de Gebruiker afstand doen van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden.
  • “BOX 2 BE SRL” behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op elk moment te wijzigen.

ARTIKEL 2: Juridische mededelingen

De website www.box2be.be wordt uitgegeven door de vennootschap BOX 2 BE SRL met maatschappelijke zetel te 7340 Colfontaine, met ondernemingsnummer BE 0795.227.873 in België.

De  publicatiedirecteur is  de heer Nicolas Danyluk.

De site wordt gehost door het bedrijf: o2switch.

ARTIKEL 3: Definities

Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren:

  • Gebruiker: deze term duidt elke persoon aan die gebruik maakt van de site of van een van de diensten die door de site worden aangeboden.
  • Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de gebruiker binnen de site worden verzonden.
  • Lid: de Gebruiker wordt lid wanneer hij op de site wordt geïdentificeerd.
  • Gebruikersnaam en wachtwoord: dit is alle informatie die nodig is om een ​​Gebruiker op de site te identificeren. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord heeft de gebruiker toegang tot diensten die zijn gereserveerd voor leden van de site. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

ARTIKEL 4: Toegang tot diensten

De site is overal gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn zijn verantwoordelijkheid.

Afhankelijk van het geval:

De niet-lidgebruiker heeft geen toegang tot diensten die zijn gereserveerd voor leden. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

De site zet alle middelen in die haar ter beschikking staan ​​om een ​​kwalitatieve toegang tot haar diensten te garanderen. Aangezien de site een middelenverbintenis aangaat, verbindt zij zich er niet toe dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van het netwerk of de server valt niet onder de verantwoordelijkheid van “Box 2 BE SRL”.

De toegang tot de diensten van de site kan op elk moment worden onderbroken, opgeschort, gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving vanwege onderhoud of enig ander geval. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele schadevergoeding te vorderen na de onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de site op het adres info@box2be.be

ARTIKEL 5: Afronding van de verkoop en bestelling

De verkoop vindt plaats op het moment dat de goederen en diensten zijn geselecteerd, de aankoop wordt bevestigd na onderzoek van de bestelde goederen en diensten en de prijs en de door ons ontvangen en bevestigde bestelling.

Om de veiligheid en zekerheid van de consument te garanderen, behoudt “Box 2 BE SRL” zich tevens het recht voor om aanvullende informatie op te vragen en, indien nodig, de uitvoering van de bestelling te weigeren.

De bestelling kan alleen op de site worden geregistreerd als de consument zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Om zich te identificeren heeft de consument zijn e-mailadres en wachtwoord nodig.

Door de goederen en diensten te kopen of te bestellen, aanvaardt de consument onherroepelijk deze algemene voorwaarden, evenals de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten, zoals deze bestaan ​​op het moment van de bestelling, met uitsluiting van de toepassing van eventuele andere algemene voorwaarden. De consument ontvangt een e-mail ter bevestiging van de bestelling op het opgegeven e-mailadres.

De consument bevestigt uitdrukkelijk dat hij, vóór het sluiten van dit contract, de voorafgaande informatie heeft ontvangen die aan de consument moet worden verstrekt overeenkomstig de artikelen VI.64 en 65 van het WGB. Deze informatie maakt integraal deel uit van dit contract en mag alleen worden gewijzigd met uitdrukkelijke toestemming van de partijen.

NKD EVENTS (Cine Vision Pro) wijst alle verantwoordelijkheid af voor de afbeelding die u op het frame wilt laten afdrukken. De gebruiker is hiervan op de hoogte en neemt alle verantwoordelijkheid op zich in geval van een geschil over auteursrecht of met een derde partij.

ARTIKEL 6: Levering

De consument heeft de keuze uit:

– hetzij thuis, hetzij op het adres van een derde persoon

– of bij een inzamelpunt.

– of in een pakjesverdeler van bpost.

BOX 2 BE verbindt zich ertoe de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren.

Het pakket wordt binnen 10 dagen tot 15 werkdagen verzonden.

Zodra de bestelling compleet is, wordt deze direct verzonden.

Wij nemen een deel van de voorbereidings-, verpakkings- en verzendkosten voor onze rekening; daarom vragen wij u een forfaitaire bijdrage van € 10,- per pakket (bedrag kan variëren afhankelijk van de commerciële activiteiten), deze blijft verschuldigd, zelfs in geval van gehele of gedeeltelijke retournering van de bestelling.

Om pakketten op te halen bij afleverpunten is een geldig legitimatiebewijs vereist. Anders kunnen de bestelde producten niet worden geleverd.

Elk leveringsprobleem (ontbrekend of beschadigd artikel) moet binnen 48 uur per e-mail aan ons worden gemeld. Het bijbehorende geretourneerde artikel moet ons vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst bereiken met het verzoek om omruiling of terugbetaling.

ARTIKEL 7: Prijs

De prijzen van onze goederen en diensten zijn aangegeven in euro’s, alle belastingen zijn inbegrepen op de website. Bezorgkosten worden apart vermeld, afhankelijk van de gemaakte keuze. Bestellingen zijn betaalbaar in euro’s.

“Box 2 BE SRL” behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. Goederen en diensten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid en administratieve fouten. BOX 2 BE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen bij de facturatie te wijzigen en/of te corrigeren om rekening te houden met een eventuele computer- of weergavefout die verband houdt met de techniek van verkoop op afstand via internet.

De producten blijven eigendom van BEX 2 BE tot de volledige betaling van de aankoopprijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies en beschadiging van de goederen op het moment van levering over op de consument.

Promoties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor hun geldwaarde of geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

ARTIKEL 8: Herroepingsrecht

De consument heeft geen herroepingsrecht in de door de wet bepaalde gevallen en onder meer wanneer de goederen volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn.

ARTIKEL 9: Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent. Indien producten na het plaatsen van een bestelling niet leverbaar zijn, stellen wij de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Iedere aansprakelijkheid dienaangaande is uitgesloten.

ARTIKEL 10: Intellectueel eigendom

De merken, logo’s, tekens en alle andere inhoud van de site zijn onderworpen aan bescherming door de Intellectuele Eigendomswet en meer in het bijzonder door het auteursrecht.

De Gebruiker vraagt ​​voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhoud.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt privécontext te gebruiken. Gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Alle inhoud die door de Gebruiker online wordt geplaatst, is uitsluitend zijn verantwoordelijkheid. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud online te plaatsen die de belangen van derden zou kunnen schaden. Elke juridische actie die door een benadeelde derde tegen de site wordt ondernomen, zal worden gedragen door de Gebruiker.

Gebruikersinhoud kan op elk moment en om welke reden dan ook door de site worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker ontvangt geen enkele rechtvaardiging of kennisgeving voorafgaand aan het verwijderen of wijzigen van Gebruikersinhoud.

ARTIKEL 11: Persoonsgegevens

BOX 2 BE heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens van bezoekers van de website cinevisionpro.be te verzamelen en te bewaren. Deze gegevens worden door BOX 2 BE gebruikt in het kader van dienstverlening, nieuwsbriefbeheer, marktonderzoek en ook om informatiecampagnes over bepaalde producten en diensten uit te voeren.

De gebruikte gegevens worden bewaard zolang deze nuttig zijn voor het gebruik waarvoor ze zijn verzameld.

BOX 2 BE verbindt zich ertoe gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen ongeautoriseerde derden of illegaal gebruik. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 12: Aansprakelijkheid en overmacht

De op de site gepubliceerde informatiebronnen worden als betrouwbaar beschouwd. De site behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De informatie op de site is louter informatief. Alleen de Gebruiker aanvaardt dus de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze site.

De Gebruiker zorgt ervoor dat hij zijn wachtwoord geheim houdt. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden.

De Gebruiker aanvaardt de risico’s verbonden aan het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De site wijst elke verantwoordelijkheid af.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat direct of indirect schade veroorzaakt, moet door de site worden vergoed.

Een optimale garantie van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens wordt door de site niet gegarandeerd. De site verbindt er zich echter toe om alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde.

ARTIKEL 13: Hypertextlinks

De webpagina’s waarnaar de hyperlinks leiden, vallen op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid van BOX 2 BE, die geen controle heeft over deze links.

De Gebruiker verbindt er zich daarom toe om de site niet verantwoordelijk te stellen voor de inhoud en bronnen met betrekking tot deze uitgaande hyperlinks.

ARTIKEL 14: Evolutie van het contract

De site behoudt zich het recht voor om op elk moment de clausules in dit contract te wijzigen.

ARTIKEL 15: Duur

De duur van dit contract is van onbepaalde duur. Het contract vloeit voort uit het gebruik van de dienst ten opzichte van de Gebruiker.

ARTIKEL 16: Einde van de diensten aangeboden door BOX 2 BE en beëindiging van de gebruikersaccount

NKD Events behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar dienstverlening te beëindigen en haar website te beëindigen.

Elke gebruiker kan zijn BOX 2 BE-lidmaatschap op elk moment opzeggen.

Deze beslissing geeft u geen recht op terugvordering van diverse bijdragen of inschrijvingsgelden.

ARTIKEL 17: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden berecht voor de bevoegde Franstalige rechtbanken.